ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Стаття підготовлена на основі кримінально-процесуального законодавства України. У ній висвітлюються загальні положення досудового слідства та дізнання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.


Статья подготовлена на основе криминально-процессуального законодательства Украины. В ней освещают общие положения досудебного следствия и дознания. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.


Правильне застосування закону означає суворе додержання норм Конституції України, кримінального, кримінально-процесуального та іншого за¬коно¬давства при провадженні в кримінальній справі, застосування до вин¬ного спра¬ведливого заходу впливу і не притягнення до відповідальності не¬винного.
Основним завданням кримінального судочинства є забезпечення за-хисту прав і свобод громадян. Всебічність, повнота і об`єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи, тому за законом переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового розслідування. Визначення завдань та особливостей досудового розслідування є актуальним на сьогодні.
Розкриття змісту попереднього розслідування, його слідчих та інших процесуальних дій неможливе без з`ясування ряду основних положень (умов), які забезпечують єдиний і обов`язковий для всіх кримінальних справ процесуальний порядок розслідування. У КПК вони зосереджені в основному у главі 11 “Основні положення попереднього слідства” (наприклад, своєчасний порядок досудового розслідування; додержання правил про підслідність кримінальних справ; строки досудового розслідування; об`єднання і виділення кримінальних справ; взаємодію слідчого з органом дізнання та інші).
Відповідно до ст. 113 КПК розслідування розпочинається після порушення кримінальної справи. Згідно з ч. 2 ст. 190 КПК, у невідкладних випадках дозволяється до цього провести огляд місця події для з`ясування підстави для порушення кримінальної справи. Розслідування у порушеній або переданій кримінальній справі починається негайно. Положення ч. 4 ст. 114 КПК надає слідчому право приступити до провадження попереднього слідства негайно, ще до виконання органом дізнання дій, передбачених ст. 104 КПК, і закінчення 10-денного строку дізнання. До прийняття справи до свого провадження, можливе часткове її розслідування (виконання окремих слідчих дій, епізодів: при виконанні окремого доручення – ст. 118 КПК).
Досудове розслідування як процесуальна діяльність має дві форми, поєднані між собою завданнями й процедурою, але різні за своєю суттю, що дуже часто призводить до непорозумінь на практиці, тому потрібно чітко розмежовувати: досудове слідство, здійснюване слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів безпеки і слідчими податкової міліції (ст. 102 КПК) як провідна форма; дізнання, яке провадиться органами дізнання, переліченими в ст. 101 КПК, а фактично – призначеною начальником органу дізнання особою і може лише передувати попередньому слідству, але не змінювати його.
У чому ж суть, кожної форми досудового розслідування?
Досудове слідство – основна форма досудового розслідування, тобто врегульована нормами кримінально-процесуального за¬кону діяльність слідчого, пов`язана із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів з метою всебічного, повного та об`єктивного з`ясування події злочину, винності конкретних осіб у вчиненні злочину та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення кримінальної справи (5, с. 299).
Як визначено ст. 111 КПК України, досудове слідство провадиться за всіма категоріями кримінальних справ, за винятком справ приватного обвинувачення та злочинів, щодо яких закон надає право протокольної форми досудової підготовки матеріалів (ст. 111, 425 КПК). У справах неповнолітніх досудове слідство обов`язкове в усіх випадках без винятку.
Строки досудового слідства – два місяці. Термін досудового слідства може бути подовжений: прокурором району (міста) – на 1 місяць; прокурором області – на 3 місяці (до 6 місяців); генеральним прокурором України і його заступниками – до 6 місяців.
Відповідно до ст. 212 КПК досудове слідство закінчується винесенням слідчим одного з трьох можливих рішень: 1)обвинувального висновку з направленням для віддання обвинуваченого до суду; 2) постанови про закриття кримінальної справи; 3) постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.
Тепер, про дізнання як початкову форму досудового розслідування кримінальної справи (5, с. 209). Взагалі дізнання – це обгрунтована законом розшукова, правозастосовча та доказувальна діяльність наділених процесуальними повноваженнями органів адміністративної й оперативно-розшукової юрисдикції, спрямована на вияв¬лення, попередження, припинення та розкриття злочинів, розшук та викриття винних у їх вчиненні, забезпечення вирішення задач кримінального судочин¬ства (4, с. 222).
Строки провадження дізнання: по справах про тяжкі або особливо тяжкі злочини – 10 днів з моменту порушення справи; по справах про злочини, що не є тяжкими чи особливо тяжкими, – до встановлення особи, що вчинила злочин (ст.104 КПК), та у термін не більше 10 днів, починаючи з моменту встановлення особи, що вчинила злочин (ст. 108 КПК).
Дізнання закінчується, як правило, складанням постанови про направлення справи для провадження попереднього слідства (дані передбачені ст.130 КПК), яка складається особою, що провадить дізнання, затверджується начальником органу дізнання, разом із справою передається прокуророві для затвердження та передача за підслідністю. За обставин, що виключають провадження у справі (ст. 6 КПК), орган дізнання закриває кримінальну справу своєю постановою, копію якої у добовий строк направляє прокурору (ст. 109 КПК) (3, с. 185).
Тобто, ми бачимо, що досудове слідство відрізняється від дізнання строком провадження та обсягом прав особи і це необхідно враховувати при розмежування цих понять. Але об’єднує їх завдання, процедура та ретельне планування слідчим своєї роботи як по конкретній кримінальній справі так і по групі кримінальних справ, що знаходяться в його провадженні. Бандурка О.М. у свїй монографії “Слідчий – моя професія”, на мою думку добре сформулював класичні для усякого розслідування питання: ЩО ТРАПИЛОСЬ? ДЕ І КОЛИ? ХТО СКОЇВ І З КИМ? ЯКИМ ЧИНОМ? ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО? ЧОМУ? (2, с. 94)
Отже, cтадія досудового розслідування займає важливе місце і має чітко окреслені межі у системі кримінального процесу – від постанови про порушення кримінальної справи до винесення рішення, яким завершується провадження розслідування. При чому змістом даної стадії є здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого та органу дізнання, спрямована на збирання, дослідження, оцінку та використання доказів, попе¬редження, припинення та розкриття злочинів, встановлення об`єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорону прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, встановлення та відшкодування збитків; виявлення та усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину; виховання в громадян поваги честі та гідності громадянина, праг¬нення до справедливості й додержання законів. Саме на цій стадії необхідно проаналізувати і оцінити матеріали, які були підставою для порушення кримінальної справи і визначити напрямок (або напрямку) розслідування, що в подальшому має практичне значення.

Список використаних джерел

1. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960 № 1001-05, прийнятий Верховною Радою УРСР // Internet. – http://www.rada.gov.ua
2. Бандурка О. М. Слідчий – моя професія / Бандурка О. М. – Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 216 с.
3. Сущность и процессуальные формы оперативных полномочий органа дознания: Монография / В.Г. Уваров; Национальный ун-т внутренних дел.- Х.: Издательство Национального ун-та внутренних дел, 2003. — 220 с.
4. Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учебное пособие. – 2-е издание, переработанное и дополненное: Арсис, 1999. — 528 c.
5. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) – К.: «Укр.енцикл.», 1998. – Т.2: Д-Й. – 1999. – 744 с.: іл.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *